Соработуваме и учиме заедно 2019

Од 4-11ти ноември, во сите објекти на ЈУДГ ”Буба Мара” стручниот тим одржа работилници со воспитниот кадар на тема “Соработуваме и учиме заедно”. 

Целта на овие средби беше да се зајакне соработката помеѓу стручните работници и соработници со воспитувачите во градинката за подобрување на професионалните капацитети и организациски способности.