Сетилата за вид истражуваат 2019

Педагогот, заедно со воспитно-згрижувачкиот кадар од групата од 5-6 години во објект “Сонце”, одржа работилница со наслов “Сетилата за вид истражуваат”. 

Целта на активноста беше да се истражи  функцијата на сетилото за вид и детето да се поттикне да истражува, да открива и да манипулира со предмети од непосредната околина.

Проект: