Гостин во група

На ден 24.01.2020 година во објект Лавче се одржа активност од страна на воспитниот тим заедно со гостин во групата - баба и децата на возраст од 2-6 години - “Подготовка на овошен колач".

Целта на активноста беше да се поттикнат децата за поголема употреба и консумирање на овошјето.