Облеката на индијанците

Како планирана активност од проектот Мали потрошувачи на облека, децата од 3-4 години од објект Буба Мара се стекнаа со основни познавања за начинот на облекување и однесување на индијанците и нивната колоритна и специфична облека. 

Во текот на активноста се поттикна нивната способност за препознавање на бои и воочувањето на сличности и разлики со нашата облека.