Размислувај рамноправно

Во прекрасен социоемоционален амбиент, со практики и ритуали на денот, воспитувачите на ЈУДГ "БУба Мара" по скоро една година стекнувани обуки во рамки на  реализација на програмата "Основи на социјална кохезија - културен дијалог" и примена на курикулум "Размислувај рамноправно" спроведуваат одредени активности и работилници со децата од нивните групи.

Децата во текот на денот работат, учат, вежбаат, читаат, толкуваат, гласно размислуваат, споредуваат, опишуваат... сето ова со голема доза на смиреност, постојаност на расположението, издржаност во вербалните толкувања, емоционална прифатеност и почит кон другарчето.

Моментите за одмор и релаксацја им се исполнети со танцување на музика по желба, вежби за длабоко вдишување и издишување на воздухот, вежби за полесна  дигестија на храната, гушкање со другарчето или учителката.

Стабилната, ведрата и организирана социоемоционална средина и однесувањето во неа се сериозен сегмент на кој за време на престојот на децата во градинка треба да се обрне големо внимание.

Токму вака обучените воспитувачи во праксата ќе постигнат многу за реализирање на целите на оваа програма поддржана од МТСП на РСМ, амбасадата на Велика Британија и UNICEF. Станува збор за проект - Колегијална поддршка на воспитувачи кој започна во месец мај минатата 2019 година и е во согласност со националната програма за предучилишни установи.

Целта на овој проект е да се изнајдат и имплементираат стратегии и техники за поддршка на воспитувачите во однос на предизвиците со кои тие се соочуваат во текот на нивното секојдневие во работата со деца.

Да се применуваат вежби за релаксација и опуштање, надминување на конфликти и тензии со примена на вежби за истегнување, правилно дишење, музика и поттикнување на ангажираност меѓу децата.