Крстосница

Во објект Буба Мара1 се реализира активност “Крстосница” како дел од проектот “Мали потрошувачи” со децата од 4-5 години. 

Целта беше да се развива способноста за безбедно поминување на улицата во придружба на возрасна личност и да се поттикне усвојување на поими од областа на сообраќајната култура.