Јас во сообраќајот

Децата на возраст од 4-6 години од објект Лавче и децата од 4-5 години од објект Буба Мара реализираа активности на тема “Јас во сообраќајот”, поточно “Крстосница” и “Улица”.  

Целта беше да се развие свеста кај децата внимателно да ја преминуваат улицата во придружба на возрасна личност, да умеат да ги препознаваат основните сообраќајни знаци и симболи како што е семафорот и ознаката за пешачки премин, и сл. 

Децата од објект Лавче беа во улоги на пешаци и сообраќајци, а децата од објект Буба Мара правеа улица со сите нејзини придружни елементи: пешачки премин, сообраќајни знаци, семафори и превозни средства.