Менаџирање со човековите ресурси во градинките

На ден 14.02.2020 година претставници од нашата градинка посетија еднодневна обука во организација на Друштво за консалтинг и услуги “Коучинг-н” од Битола, проф. д-р Константин Петковски и м-р Весна Терзиоска, со наслов “Менаџирање со човековите ресурси во градинките - работно воведување на нововработените (менторство)”.

Цел на обуката: Да се подобрат компетенциите на членовите на работните групи во установите за деца – градинките (директорите, воспитувачите, стручните работници) во однос на ефикасно и ефективно  менаџирање  со процесот на работното воведување на нововработените  во однос на даден модел.