Светски ден за заштита на озонската обвивка

Денеска 16.09.2020 година децата од големите воспитни групи на возраст од 5-6 години од објект „Буба Мара 1“ го одбележаа Светскиот ден за заштита на озонската обвивка.
Цел: Децата да се стекнат со елементарни претстави за Планетата земја и начинот како да ја заштитиме озонската обвивка од различни UV зрачења.