Еко проект

На 29.09.2020 година децата на возраст од 2-4 години од објект "Лавче" се вклучија во активноста "И водата може да се загади, да внимаваме", која е дел од Еко-проекот. 

Целта беше да се поттикне свесност кај децата за сопствената улога во поддршката против загадување на водата, и развој на способност за распознавање на основните својства на водата.