Моите детски права

ДЕТСКА НЕДЕЛА

“Моите детски права”

Деца на возраст од 4-5 години од објект “Буба Мара”. 

Запознавање со правата и обврските во групата и семејството, да се подржува детето да придонесува за радосен и интересен живот во групата, разбирање на социјалните улоги, изразување на своите желби и потреби, намалување на интензитетот на негативни емоции и достигнување емоционална сигурност.