Мојот свет

ДЕТСКА НЕДЕЛА во објект “Буба Мара 1” со децата на возраст од 5-6 години. 

Активност “Мојот свет” - конструктивна игра со цел да се оспособи детето да конструира по зададена тема.