Цртање на асфалт

Детска недела во објект “Сонце” со децата на возраст од 2-3 години и во објект “Пчелка 1” со децата од 4-5 години. 

Активност - “Цртање на асфалт” 

Целта ни беше да ја поттикнеме креативноста и творечката фантазија кај децата.