Слични, а различни

Детска недела во објект “Лавче”

Денешната активност "Слични, а различни" е реализирана со дечињата од 4-6 години.

Цел на оваа активност е да се поддржува детето во споредување и разликување на себе си во однос на другите и за себеприфаќање.