Цртање на плочник

“Цртање на плочник” - ликовна игра - Детска недела

Нашите креативци ги разубавеа дворовите на нашите објекти: 

“Буба Мара”, деца од 3-4 години

“Сонце”, деца од 4-5 години

“Пчелка 1”, деца од 5-6 години

“Пчелка 2”, деца од 3-4, 4-5 и 5-6 години

Целта беше да се поттикнат децата преку користење на ликовните техники да ги изразат своите мисли и чувства и да се поттикне нивната креативност и творечка фантазија, да ја развиваат прецизноста во движењата и да се поттикнат да ги користат движењата на прстите и дланката за конкретна цел, да се оспособат за препознавање и правилно користење на цртачките и сликарските материјали (креди во боја).