Детска недела во објект “Сонце”

Група на возраст од 5-6 години - “Игри без граници”

Да се поттикнува способноста за изведување локомоторни активности и координирање на движењата во комбинација со разни физички направи. 

Група од 3-4 години - изработка - Нижење на парченца од пластични цевчиња на лента и правење алка за на раче

Да се зајакнува ситната мускулатура на дланките и да се поттикнат децата да ги користат движењата на прстите и дланката за конкретна цел.