Животните во шумата

Активност “Животните во шумата” - серија слики

Дечиња од објект “Буба Мара 1”, од 2-3 години

Цел - да му се овозможи на детето  стекнување на претстави и поими за животните во блиската околина и да се поттикнува интересот за читање на книги.