Дување со цевка

Дечиња од 3-4 години од објект “Буба Мара”

Да се развива вештина за користење на сетилата во процесот на откривање; поттикнување на мисловните процеси преку сетилно учење.