Јаболко, круша и тиква

Јаболко, круша и тиква (изработки со природни материјали)

Објект “Сонце”

3-4 години

Цел - да се развиваат способности за користење на различни материјали во процесот на учењето.