Првата буква од моето име

“ПРВАТА БУКВА ОД МОЕТО ИМЕ” - графомоторика

5-6 години, објект “Буба Мара”

ЦЕЛ: Да се развиваат сетилата за вид и допир, да се поттикнува детското внимание и љубопитност, да се негува љубов кон пишување и описменување.