Весело кругче

“Весело кругче” - подвижна музичка игра

3-4 години, објект “Сонце”

Цел: Подобрување на способноста за ориентирање во просторот и оспособување на детето движењата да ги започнува и да ги завршува координирано со другите деца.