Погоди ја бојата

Преку играта “Погоди ја бојата” кај децата на возраст од 2-4 години од објект “Лавче” се поттикнаа способностите за разликување, именување и класификација според бојата.