Зимница

Објект Пчелка 2

Деца од 5-6 години

“Подготвуваме зимница” - творечка игра

“Зимница” - драматизација

“Тегла полна витамини” - ликовна игра 

Целта беше да се запознае детето со процесот на подготвување зимница, да се поддржи во истрајноста во процесот на подготовка на истата и да ја согледа ползата од сопствената и заедничката работа.