Собирање и употреба на дождовница

Собирање и употреба на дождовница - Проект - Интеграција на еколошката едукација 

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се развива потребата и способноста за изнаоѓање на сопствени пристапи во решавање на проблемски ситуации, проширување на знаењата за атмосферски  промени и појави како што е дождот, мерач за собирање на дождовница и употреба на дождовница за наводнување на цвекиња.