Топката избега

"Топката избега" активност по серија слики

Деца од 5-6 години, објект “Сонце”

Цел - да се воведува во активно слушање со разбирање на говорот на другите.