Како растеме заедно

4-5 години, објект “Буба Мара”

Цел - Да се развива потребата од  интерактивно решавање на проблемски ситуации преку користење на материјали од опкружувањето, креативно изразување  на претставите.