Од кругче во кругче

"Од кругче во кругче" - подвижна игра

 Возрасна група 4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Цел - Да се развива способноста за контрола на  рамнотежата при сложени локомоторни движења.