Грозје

Објект - “Пчелка 1”

“Грозје” - ликовна игра - печатење со прсти

Цел - Да се поттикне интересот за учество во ликовни активности.