Што е важно за да растеме

Деца од 4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се охрабрува да поставува прашања, да ги запознава и интересите на другите деца во групата, да се поттикнува логичкото мислење, користење на математички операции во практични ситуации.