Мојата рака

“Мојата рака” - ликовна игра

Возраст 2-3 години

Објект “БУБА МАРА”

Цел - Да се поттикне интересот на децата кон запознавање и користење на различни ликовни материјали.