Еже од есенски листови

ЛИКОВНА ИГРА:

“ЕЖЕ ОД ЕСЕНСКИ ЛИСТОВИ”

Дечиња од 3-4 години

Објект “ПЧЕЛКА 2”

Цел: Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку користење на разни форми на ликовно изразување.