Круна од есенски листови

Објект: “Пчелка 2”

Возраст: 3 - 4 години 

“Круна од есенски листови” - ликовна игра

Целта ни е да ја поттикнеме самостојноста во користењето на различен ликовен и неликовен материјал.