Другарче од геометриски форми

Објект “Буба Мара 1”

Возраст од 5-6 години

“Другарче од геометриски форми”

Цел - Да се оспособува за самостојно  ликовно творештво при користење ликовен материјал во корелација со математика.