Облека за Смешко

“Облека за Смешко” - творечка игра

Возраст на деца: 2-3 години

Објект “БУБА МАРА”

Цел на активноста ни беше децата да се поттикнуваат кон развивање на позитивните емоции: љубов, радост, задоволство...