Црвенкапа и волкот

3-4 години, објект “Пчелка 1”

Цел - Да се поттикнува самостојноста во користење на ликовен материјал, да се развива радоста и задоволството од успешно завршената работа како и воочување на ликовите од сказните.