Календар на природата

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се поттикнуваат децата кон сопствен стил на учење, свесност за сопствените  сознанија и интерактивно решавање на проблемски ситуации при откривање на атмосферски промени и нивно бележење во календар на природата.