Различни јазици

4-5 години, објект “Буба Мара”

“Различни јазици” - сликовница - мултикултурализам 

Да се оспособи за препознавање на јазици кои се различни од мајчиниот јазик, способност за воспоставување и манифестирање на одредени емоции, свесноста за себе и припадност кон групата деца, поттикнување на креативната фантазија и свест за мултикултурализмот.