Изработка на упатства за одржување на дворот

Проект - Интеграција на еколошката едукација 

4-5 години, објект “Буба Мара”

Да се развива еколошката свест кај децата  за штетното влијание на отпадот, изработка на упатства за одржување на хигиената во дворот, потреба од поставување на прашања и способност за ликовно изразување на претставите.