Х-О - друштвена игра

Објект “Буба Мара 1”

Активност “Х-О” - друштвена игра

Возраст од 5-6 години

Цел - Да се поттикне детето на учество во заеднички активности со врсници.