Есенско ѓерданче

“Есен” - стихотворба

“Есенско ѓерданче” - моторичка игра

4-5 години

Објект “Сонце”

Цел: Да се поттикне истрајност кај детето и  да се развива фината моторика.