Форми и бои

Возрасна група од 5-6 години во објект Пчелка 2.

“Форми и бои”

Цел - Да се поттикнува детето кон воочување и препознавање на круг, квадрат, триаголник и именување на боите.