Истражување и другарување

Децата на возраст од 2-4 години од објект "Лавче" истражуваа и другаруваа.

Целта беше да се поттикне самостојноста при истражување, набљудување, откривање како и оспособување за фаќање, туркање, фрлање, подигање.