Сонце - Месечина

3-4 години 

Објект - “Пчелка 1”

Цел - Да се поттикнат способностите за цртање на разни едноставни форми, облици, користење на различен ликовен и неликовен материјал и препознавање на природни појави.