Липа

Активност - “ЛИПА” (приказна по слика) во група од 4-5 години во објект “Буба Мара”. 

Цел - Да се поддржуваат децата на свој начин да придонесуваат за радосен и интересен живот во групата, проширување на мрежата на знаења за растителниот свет.