Топчиња од алуминиумска фолија

Активност која е дел од проектот “Топка” со децата од 4-5 години од “Пчелка 1”

Децата прават топчиња од алуминиумска фолија, а подоцна користејќи ги истите ја “пишуваат” почетната буква од своето име. 

Цел - да се развива логичкото размислување, говорот, координираност око-рака како и воспоставување контрола на движењата на дланките и прстите.