Весели топки

"Весели топки" - подвижна игра

Објект “Пчелка 1”

Цел на активноста е да се поттикнуваат децата кон развивање на позитивни емоции како љубов, радост, задоволство...