Изработка на кукла

3-4 години

Објект: Сонце

Ликовна игра: Изработка на кукла

Цел: Да се развива фината моторика кај детето при лепење и користење разен ликовен и неликовен материјал.