Во пресрет на студената зима

Во пресрет на студената зима - разговор 

4-5 години

Објект - “Буба Мара”

Да се поттикне желбата на прифаќање на игра на улоги, препознавање на својствата и карактеристики на плодовите, сопствен  пристап во решавање на проблемски  ситуации.