Хранилка за птици

“Хранилка за птици” - ликовна  игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се стекнуваат знаења за птици и развој на вештина за движења на дланките и прстите за конкретната цел.