Исечи според линијата

"Исечи според линијата" - практична активност

Возрасна група - 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикне да ги користи дланките и прстите на двете раце за да ракува со ножички.